วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2556

อบรมเกษตรกร 1 / 2556

ดำเนินการอบรมเกษตรกรก่อนรับพันธุ์สัตว์ ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแกน้อย

วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2555

อบรมเกษตรกรแกน้อย 1/2555

ให้ความรู้ด้านการเลี้ยงการจัดการและการป้องกันโรคระบาดสัตว์ ณ โครงการหลวงแกน้อย

วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ประมวลภาพกิจกรรม 1 / 2554

ติดตามเกษตรกรภายหลังการอบรมความรู้และรับพันธุ์สัตว์ ทั้งให้คำแนะนำเพิ่มเติมและเพิ่มทักษะแก่อาสาปศุสัตว์ร่วมองค์การไฮเฟอร์ฯ